• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back
Jan Kristian Pettersen fra NFVBs administrasjon er gjenvalgt som leder av FBIE.

Jan Kristian Pettersen fra NFVBs administrasjon er gjenvalgt som leder av FBIE.

NFVB med leder av Faglig Råd

Faglig råd for frisør, blomster, interiør- og eksponeringsdesign (FBIE) har gjenvalgt Jan Kristian Pettersen fra NFVBs administrasjon som leder av rådet. Gro Rosland fra Modern Design i Sandnes fortsetter som hans vara. 

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2021-11-10T16:47:36.0000000Z

De faglige rådene er oppnevnt av Utdanningsdirektoratet (Udir) - ett faglig råd for hvert av de 10 utdanningsprogrammene for fag- og yrkesopplæringen - og skal gi råd til statlige utdanningsmyndigheter.  Rådene er også viktige bidragsytere for utvikling av kunnskapsgrunnalget om fag- og yrkesopplæringen. Rådene oppnevnes for en periode på fire år, og rådene ble oppnevnt for ny periode nå i høst.
Trepartssamarbeidet for fag- og yrkesopplæringen består av representanter for partene i arbeidslivet, det vil her si arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene samt utdanningsmyndighetene. 

FRISØRFAGET

I de to foregående periodene har NFVB vært representert direkte i "vårt" faglige råd. I forbindelse med endringen av tilbudsstrukturen, med nytt utdanningsprogram for frisørutdanningen, ble det opprettet et nytt faglig råd i 2018 - Faglig råd for frisør, blomster, interiør- og eksponeringsdesign (FBIE). 

Jan Kristian Pettersen, som er ansatt i NFVBs administrasjon, har vært medlem i rådet og vært valgt til leder av rådet. Ved nyoppnevningen nå i høst fortsatte Jan Kristian som NFVBs medlem i rådet, og på første møte i den nye oppnevningsperioden ble han igjen valgt til leder av rådet.

Gro Rosland fra Modern Design i Sandnes har vært Jan Kristian Pettersens vara gjennom perioden 2018 - 2021, og hun er også reoppnevnt for en ny fireårs periode.

Vil du ha mer informasjon om dette rådet og deres arbeid, kan du følge med på denne nettsiden. Her finner du også oversikt over rådets medlemmer.

HUDPLEIEFAGET

Hudpleiefaget hører hjemme i Faglig råd for Helse og oppvekstfag. Gjennom NHO Service og Handel sin representant i rådet, Torbjørn Furulund, har NFVB god og direkte kontakt med en representant som vil fremme bransjens interesser og behov.

Vil du ha mer informasjon om dette rådet og deres arbeid, kan du følge med på denne nettsiden. Her finner du også oversikt over rådets medlemmer.


VIKTIGE SAKER RÅDENE SKAL JOBBE MED

I den neste fireårs perioden vil rådenes oppgaver i hovedsak være knyttet til iverksettingen av fagfornyelsen i yrkesfagene. I tillegg vil innføringen av Gjennomføringsreformen og arbeid med en utviklingsredegjørelse for utdanningsprogrammet være viktige oppgaver for rådene.

Tilbake
Annet Innhold