• NFVB
 • KONTAKT
 • For Skoleelever
 • For Rådgivere
 • For Lærlinger
 • For Lærebedrifter
 • Om Svenneprøven
 • NFVB
 • KONTAKT
Back

Hvordan bli en godkjent opplæringsbedrift?

Godkjenning som lærebedrift forutsetter at to forhold blir ivaretatt:
Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2019-08-19T11:24:02.0000000Z

 1. At bedriften har relevante arbeidsoppgaver som grunnlag for opplæring i samsvar med målene i læreplanen.
 2. At bedriften har en faglig leder som ivaretar bedriftens opplæringsansvar i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven § 4-3.

Søknaden om å bli godkjent opplæringsbedrift sender du til din fylkeskommune eller alternativt ta kontakt med ditt opplæringskontor.

I forbindelse med kvalitetsløftet ble det vedtatt at alle lærebedrifter må godkjennes på nytt i henhold til de krav som stilles til kompetanse hos opplæringsansvarlig (faglig leder) i bedriften, og bedriftens plan for opplæring.

 

Før bedriften tar inn en lærling bør du ha tenkt gjennom følgende:

 • Kan bedriften gi en opplæring som tilfredsstiller de kravene til innhold som fremgår av læreplanen?
 • Har bedriften kompetanse og ressurser til å følge opp lærlingene?
 • Er ansvaret for inntak, mottak og oppfølgning av lærlingen forankret i styret, ledelsen og arbeidsfellesskapet?
 • Det å ha lærlinger berører hele organisasjonen, og alle ansatte bør kunne forklare hvorfor bedriften har lærlinger. 
 • Det skal utarbeides en intern plan for opplæring av lærlingen. Kan bedriften svar på spørsmål som:
 • Hvor i bedriften skal lærlingen være til en hver tid?
 • Hvem skal være ansvarlig instruktør?
 • Når skal det gjennomføres halvårsundersøkelser? 
 • Når skal inntaket skje? Hvilke kriterier skal brukes ved utvelgelsen av hvem lærling en skal ansette.

Føler du at dette kanskje er for mye for bedriften, men fremdeles ønsker å ha en lærling? Da kan et opplæringskontor være en god løsning. Les mer om opplæringskontor her.

 

Det er mange fordeler med å bli en opplæringsbedrift. Blant annet fordi lærlingen kan: 

 • Bidrar til økt lønnsomhet for bedriften
 • Læres opp til å bli en god medarbeider tilpasset bedriftens behov
 • Ansettes etter endt læretid uten ekstra kostnader
 • Bidrar til å styrke bedriftens omdømme
 • Bidrar til å styrke bransjens fremtid og konkurranseevne


FYLKESKOMMUNEN - FAGOPPLÆRING

Det er fylkeskommunen som har ansvar for tilbud og organisering av videregående opplæring, inkludert fagopplæring i bedrift.

Oppgavene og ansvaret omfatter å:

 • Vurdere og godkjenne lærebedrifter, opplæringskontor og opplæringsringer
 • Vurdere og godkjenne lære- og opplæringskontrakter
 • Veilede og følge opp lærebedrifter
 • Tilby etterutdanning til dem som driver fagopplæring i lærebedrifter
 • Formidle elever til læreplass i bedrifter
 • Utbetale tilskudd til lærebedriftene
 • Oppnevne prøvenemnder
 • Gi tilbud om opplæring til lærlinger og lærekandidater som ikke kan få opplæring i en lærebedrift
 • Godkjenne praksis for praksiskandidater
 • Innhente og gjennomgå årlige rapporter fra lærebedriftene

En oversikt over fagopplæringskontorene i fylkene finner du her.


FAGLIG LEDER

Alle opplæringsbedrifter er pliktige til å ha en faglig kvalifisert leder som er ansvarlig for opplæringen i bedriften.

Faglig leder er den personen i bedriften som godkjenningen som lærebedrift er knyttet til.

Rolle

Det er faglig leder som underskriver lærekontrakten og er den i bedriften som har det overordnede ansvaret for at opplæringen blir gitt i hele læreplanen, og for at lærlingen får den oppfølgningen han eller hun har krav på. I små bedrifter kan faglig leder og veileder/instruktør være en og samme person.

Faglig leder er ansvarlig for å følge opp:

Forventningssamtalen: Sørge for å avklare forventninger med en gang lærlingen begynner i bedriften.

Ansvar for egen læring: Gi lærlingen ansvar for egen utvikling både på papir og i arbeid.

Målene i læreplanen: Gjennomgå planen for opplæring og vise hvordan lærlingen skal nå disse.

Omflytting: Dersom lærlingen må flytte til en annen avdeling/bedrift, er det viktig å forberede han/henne på dette.

Den som er faglig leder representerer bedriften i alle forhold vedrørende fagopplæringen.

I forbindelse med kvalitetsløftet ble det vedtatt at alle lærebedrifter må godkjennes på nytt i henhold til de krav som stilles til kompetanse hos opplæringsansvarlig i bedriften, og bedriftens plan for opplæring.


INSTRUKTØR / VEILEDER

I mindre bedrifter vil instruktør og faglig leder ofte være samme person.

Instruktørens/veileders oppgaver er blant annet:

 • Sette seg inn i og gi opplæring i henhold til læreplanen
 • Være tilgjengelig for lærlingen
 • Instruere og veilede i det daglige arbeidet
 • Gi tilbakemeldinger på faglig og personlig utvikling
 • Være bindeledd mellom lærling og faglig leder


Instruktør/veileder skal:

 • Sikre opplæring i henhold til læreplanverket og interne planer
 • Sikre varierte arbeidsoppgaver, utfordringer og ansvar for lærlingen
 • Veilede og støtte
 • Motivere til medvirkning, innsats og læring
 • Gi jevnlige og systematiske tilbakemeldinger
 • Gjennomføre halvårlige samtaler
 • Gjennomføre halvårsvurdering uten karakter
 • Melde avvik til faglig leder
 • Legge til rette for sikkerhet, trivsel og læringsmiljø


Tilbake
Annet Innhold