• NFVB
 • KONTAKT
 • For Skoleelever
 • For Rådgivere
 • For Lærlinger
 • For Lærebedrifter
 • Om Svenneprøven
 • NFVB
 • KONTAKT
Back

Endring og heving av lærekontrakt

Læretida kan avbrytes i forbindelse med permisjon, for eksempel ved svangerskap eller militærtjeneste. Kun i spesielle tilfeller kan lærekontrakten heves.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2022-04-20T11:34:56.0000000Z

Endring av lærekontrakt

En hver kontraktsendring må godkjennes av fylkeskommunen for å være gyldig. Dette gjelder endringer av sluttdato i på grunn av:

 • Sykdom
 • Svangerskap
 • Militærtjeneste
 • Eller annet fravær.

 

Heving av lærekontrakt

Eventuell heving av lærekontrakten kan bare skje i henhold til § 4-6 i opplæringsloven.

 

Hva betyr heving av lærekontrakt?

En heving av lærekontrakt innebærer at arbeidsforholdet for lærlingen opphører. Det er fylkeskommunen som skal godkjenne en hevning av kontraktsforholdet, og det er en rekke forhold som regulerer en slik heving.

Lærlingen er omfattet av arbeidsmiljøloven med unntak for opphør eller endringer av arbeidsavtalen. Dette innebærer at lærlingen er unntatt fra reglene om stillingsvern i arbeidsmiljøloven, og således vil lærlingens oppsigelsestid være regulert av opplæringsloven § 4-6 og ikke arbeidsmiljøloven.

 

Hvordan heve lærekontrakt i opplæringstiden?

Dersom både lærlingen og bedriften er enige om det, kan kontrakten bli hevet i læretiden. Opplæringsloven § 4-6 regulerer dette:

"Lærekontrakten eller opplæringskontrakten kan hevast av partane dersom dei er samde om det og etter at lærebedrifta har orientert fylkeskommunen skriftleg om det.

Etter samtykke frå fylkeskommunen kan kontrakten hevast av både lærebedrifta og av lærlingen eller lærekandidaten dersom

a)

den andre parten gjer seg skyldig i vesentlege brott på pliktene sine i arbeidsforholdet,


b)

lærlingen, lærekandidaten eller lærebedrifta viser seg ute av stand til å halde fram i læreforholdet, eller


c)

lærlingen eller lærekandidaten skriftleg seier frå at det er ei urimeleg ulempe for han eller ho å halde fram ut kontrakttida.

Fylkeskommunen avgjer i tilfelle når læreforholdet skal ta slutt. Lærebedrifta skal skrive ut ein attest for den delen av kontrakttida som er gjennomført med ei fråsegn om denne delen av opplæringa."

I henhold til loven er det nok at bedriften sender melding til fagopplæringskontoret om heving av kontrakten. Meldingen skal begrunne og dokumentere årsaken til heving og danne grunnlaget for fylkeskommunens vedtak. Meldingen skal være underskrevet av begge parter.

  

Hvordan heve lærekontrakt i prøvetiden?

Etter loven kan både bedriften og lærlingen si opp læreforholdet, det kreves da 14 dagers varsel for å heve kontrakten. I virkeligheten betyr det at prøvetiden ikke blir mer enn 5 ½ måned.
Etter samtykke fra fylkeskommunen kan kontrakten heves både av bedriften og deg som lærling/lærekandidat dersom en av partene gjør seg skyldig i vesentlige brudd på sine plikter i arbeidsforholdet. Den kan også heves dersom en av partene viser seg ute av stand til å fortsette læreforholdet, eller hvis du skriftlig erklærer at det vil være en urimelig ulempe å fortsette kontraktstiden ut. Hvis det er du selv som ønsker å heve kontrakten eller er «skyld i» at den blir hevet, kan du miste retten til opplæring. Fylkeskommunen vedtar om retten til opplæring beholdes.


Hvilke grunner gir bedriften/lærlingen rett til å heve kontrakten?

Opplæringsloven omtaler tre grunner:

 • Vesentlig brudd...
 • Ute av stand til...
 • Urimelig ulempe...


Vesentlig brudd...

I opplæringsloven § 4-6 tredje avsnitt punkt a, heter det: ".... den andre parten gjer seg skyldig i vesentlige brott på pliktene sine i arbeidsforholdet". Dette dekker forhold som innebærer brudd på kontrakt eller arbeidsavtalen fra begge parter:

 • At lærlingen bryter arbeidsreglementet ved for eksempel å utebli fra arbeidsplassen gjentatte ganger
 • At bedriften ikke gir lærlingen eller lærekandidaten fri til å gå på skole
 • At opplæringen er mangelfull fra bedriftens side


Ute av stand til...

I opplæringsloven § 4-6 tredje avsnitt punkt b, står det: "...at lærlingen, lærekandidaten eller bedriften viser seg ute av stand til å halde frem i læreforholdet". Dette vil kunne dekke en rekke tilfeller:

 • At bedriften stopper på grunn av konkurs, manglende ordretilgang eller omlegging av virksomheten
 • At bedriften eller lærlingen eller lærekandidaten flytter
 • At lærlingen ikke viser faglig utvikling til tross av god tilrettelegging
 • At faglig leder får et langvarig fravære og ikke kan erstattes av en annen person med tilsvarende kompetanse


Formuleringen dekker også alvorlig uenighet i arbeidsforholdet slik at det blir umulig å forsette læreforholdet.

Urimelig ulempe....

Opplæringsloven § 4-6 tredje avsnitt punkt c dekker først og fremst heving av velferdsgrunner, for eksempel:

 • At lærlingen av private grunner må søke annet arbeid
 • At bedriften flytter og det er urimelig belastning for lærlingen å flytte med
 • At lærlingen av helsemessige årsaker ikke kan holde frem i læreforholdet

 

Hvordan heves lærekontrakten når partene er uenige?

Mener bedriften at det er vesentlige brudd (se opplæringsloven § 4-6 tredje avsnitt, punkt a). Bør bedriften reagere med en advarsel om forholdet til lærlingen så tidlig som mulig. At bedriften gir skriftlig beskjed om at den ikke er fornøyd med han eller henne, vil få stor vekt ved eventuell heving av lærekontrakten. Ledelsen i bedriften bør drøfte saken med faglig leder før brevet blir sendt til lærlingen med kopi til fylkeskommunen.

Dersom advarselen ikke gir tilfredsstillende resultat, skal bedriften sende brev til fylkeskommunen der den viser til opplæringsloven § 4-6 tredje avsnitt punkt a, b eller c og forklare årsaken til at den vil heve kontrakten. Det er viktig at bedriften kommer med opplysninger som er slik at fylkeskommunen kan fatte vedtak. Gjenpart av svarbrev sendes til lærlingen og eventuell verge.

 

Hvordan kan lærlingen heve lærekontrakten?

Ønske lærlingen å heve kontrakten må han eller hun sende brev til fylkeskommunen. I brevet til fylkeskommunen må lærlingen oppgi årsak til at han eller hun ønsker å heve kontrakten. Det er en fordel å vise til et av punktene i opplæringsloven § 4-6. Lærlingen må oppgi opplysninger som er vesentlige for at han eller hun ønsker å heve kontrakten fordi dette er vesentlig for om hun eller han får beholde retten til videregående opplæring.

Før brevet sendes, bør lærlingen ha kontakt med faglig leder eller andre ved bedriften som er oppnevnt i bedriften blant arbeidstakerne etter opplæringsloven § 4-7.  Fylkeskommunen står også til tjeneste med opplysninger.

 

Hva er fagopplæringskontorets ansvar ved heving av lærekontrakt?

Hvis det er bedriften som søker om å få heve kontrakten vil fagopplæringskontoret ta kontakt med lærlingen og be om en uttalelse vedrørende søknaden. Søker lærlingen om å heve kontrakten vil de ta kontakt med bedriften og be om en uttalelse.

Skyldes ønsket om å heve kontrakten dårlig samarbeidsforhold mellom partene, vil fagopplæringskontoret prøve å rette forholdet slik at opplæringen kan forsette.

Selv om det oppstår situasjoner der lærlingen har forbrutt seg på en eller annen måte, kan ikke bedriften la lærlingen gå på dagen. Heving av lærekontrakten skal behandles av fylkeskommunen før lærlingen kan slutte i læreforholdet.

Er det vanskelig å ha lærlingen i bedriften til denne behandlingen er gjort, må bedriften søke å løse dette. Bedriften har arbeidsgiveransvar for lærlingen frem til fylkeskommunen har godkjent søknaden om heving og hevingstidspunkt.

 

Hva skjer om hevingen godtas?

Dersom fagopplæringssjefen vedtar heving av kontrakten, blir det sendt melding om vedtaket til de involverte partene. Klagefristen er tre uker, og en klager avgjørelsen til fylkeskommunen.

Ved avbrutt læreforhold har lærlingen rett til å få skrevet ut kompetansebevis fra fylkeskommunen. Lærebedriften plikter å skrive ut attest for den tiden lærlingen har vært i bedriften.


Tilbake
Annet Innhold