• NFVB
 • KONTAKT
 • For Skoleelever
 • For Rådgivere
 • For Lærlinger
 • For Lærebedrifter
 • Om Svenneprøven
 • NFVB
 • KONTAKT
Back
Illustrasjon fra NFVBs strategiplan 2017-2025

Illustrasjon fra NFVBs strategiplan 2017-2025

Bli med på NFVBs landsmøte!

NFVBs medlemsbedrifter er alle invitert til landsmøtet 19. oktober. Her vil styret blant annet legge frem forslag om ny organisasjonsstruktur. NFVBs arbeid har stor betydning for din jobbhverdag, så benytt muligheten til å bruke din stemme i bransjeutviklingen.

Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2019-09-18T11:50:15.0000000Z

Landsmøtet i 2017 gikk inn for en strategi som skulle revitalisere organisasjonen. Denne strategien har horisont til 2025, og styret har definert 11 utviklingsprosjekt som direkte oppfølging av målene i strategiplanen. Har du meninger om bransjens fremtid og utvikling, så er NFVBs landsmøte bransjens aller viktigste arena for veivalg.

Styret vil legge frem flere landsmøteforslag til votering. Disse ønsker man at medlemsbedriftene setter seg inn i, og at man bruker laugene som gode diskusjonsarenaer i forkant av landsmøtet. De beste beslutningene gjøres hvis man stiller godt forberedt. Vedtaksforslagene vil presenteres medlemmene i løpet av sommeren.

Har du spørsmål om saker til behandling på landsmøtet, så ta gjerne kontakt med styret eller administrasjonen så tidlig som mulig.

 

Ny organisasjonsstruktur?

På landsmøtet i 2017 ble det fattet følgende vedtak:

"Landsmøtet gir styret i oppgave å gjennomføre en utredning om muligheter for en endring av organisasjonsstrukturen, ved nedsetting av en bredt sammensatt arbeidsgruppe. Det skal legges fram temaer/områder til diskusjon under landskonferansen i 2018, som fører til forslag til vedtak i Landsmøtet 2019."

Rollene til laug, fylkeskontakter, styret, utvalg og administrasjonen skal gjennomgås.  Målet er å gi alle ledd tydeligere mandater med mål, oppgavefordeling, rapporteringer, evalueringer og ressursallokering. Mange steder har laugene langt lavere aktivitet enn tidligere, andre steder har laugene opphørt. Hvordan skal man da jobbe lokalt for å skape aktivitet rundt de rammebetingelser som alle i bransjen er berørt av?

 

Viktige datoer

Forslag til behandlingssaker må sendes inn senest 23. august.

Påmeldingsfrist er satt til 16. september.

Eventuelle stemmefullmakter må være innkommet senest 4. oktober

Landsmøtet avholdes 19. oktober på Clarion Hotel The Hub.

 

Hotellalternativ

Nedenfor er et par priseksempler for landsmøtedeltakelse, hotell og fredagsarrangement.

Andre alternativer er også prissatt, men det fremkommer ved påmelding.

Dagpakke (lunsj og pauseservering) inngår i alle pakkene.

The Hub – rom fredag til søndag, med laugsarrangement fredag og landsmøtemiddag lørdag:

Enkeltrom                    Kr 6964,- eks mva

Dobbeltrom pr pers.    Kr 5286,- eks mva

Park Inn Oslo by Radisson – rom fredag til søndag, med laugsarrangement fredag og landsmøtemiddag lørdag:

Enkeltrom                     Kr 5922,- eks mva

Dobbeltrom pr pers.     Kr 4677,- eks mva

 

PÅMELDINGSFRISTEN ER UTLØPT. SEND MAIL TIL POST@NFVB.NO FOR FORESPØRSEL OM DELTAKELSE. DETTE AVHENGER AV HOTELLETS KAPASITET.

----------------------------------

 

NFVBs vedtekter

NFVBs vedtekter definerer organisasjonens formål og hvem som utgjør organisasjonen. Ingen andre bransjegrupperinger tar det samme ansvaret og jobber så dedikert som NFVB gjør. Vi minner om følgende paragrafer i vedtektene:

 

 • 1–2 NFVBs formål
 1. NFVB skal ivareta og fremme felles bransjeinteresser for bedrifter innen områdene frisering, hudpleie, skjønnhet og velvære. NFVB vil representere bedriftene ovenfor andre institusjoner
  og organisasjoner, myndigheter og samfunnet for øvrig.
 2. NFVB skal jobbe for godt omdømme og høy etisk standard i medlemsbedriftene og næringen.
 3. NFVBs kompetansepolitikk skal bidra til at medlemmene får et riktig antall yrkesutøvere med riktig kompetanse.
 4. NFVBs næringspolitikk skal bidra til å oppnå gode og forutsigbare rammebetingelser som sikrer lønnsomhet, vekst og utvikling hos medlemsbedriftene.
 5. NFVBs organisasjon skal være utformet og innrettet slik at den bidrar til å skape lokale fora og faglige nettverk for samarbeid, kompetanseutvikling og fornyelse i bransjen.

 

 • 1–3 NFVBs organisasjon

NFVB har følgende organisasjon:

- Landsmøter (besluttende)

- Generalforsamlinger

- Landskonferanser (rådgivende)

- Styret

- Administrasjonen

- Komiteer

- Medlemsbedrifter

- Laug (lokale grupperinger)

- Fylkeskontakter

Retningslinjer for arbeidet i de ulike delene av organisasjonen følger av gjeldende vedtekter, landsmøtevedtak og beslutninger fattet i styret.

 

 • 2-3 Laugstilknytning
  Medlemsbedriftene har rett, men ikke plikt, til å være tilsluttet et lokalt laug. Laugene er lokale nettverk i NFVBs organisasjon, og jobber etter samme formålsparagraf - § 1-2.

 

 • 5–3 Tidsfrister
 1. Medlemmene skal varsles om datoen for landsmøtet minst 12 - tolv - uker i forveien.
 2. Fristen for innsendelse av forslag er 8 – åtte – uker før landsmøtet.
 3. Senest 2 – to - uker før landsmøtet skal innkalling med dagsorden og sakspapirer, herunder årsberetning, regnskaper og budsjett, gjøres tilgjengelig for medlemsbedriftene gjennom elektronisk publisering.
 4. Eventuelle fullmakter skal være innkommet styret i NFVB senest 2 – to - uker før landsmøtet avholdes.

 

 • 5–4 Forslagsrett

Medlemsbedrifter og laug har selvstendig rett til å forlange at et forslag behandles på landsmøtet, såfremt kravet fremsettes innen fristen i § 5-3. Forslaget fremsettes til styret, som gir sin innstilling til forslaget.

 

 

NFVBs vedtekter

 

NFVBs strategi 2017 - 2025

 

Protokoll Landsmøtet 2017

Tilbake
Annet Innhold