• NFVB
  • KONTAKT
  • For Skoleelever
  • For Rådgivere
  • For Lærlinger
  • For Lærebedrifter
  • Om Svenneprøven
  • NFVB
  • KONTAKT
Back

Bedriften som lærested

Hva skal du gjøre i læretiden?
Av: - NFVB
Sist oppdatert: 2019-01-24T12:07:40.0000000Z

Hva skal du gjøre i læretiden?

Læretiden etter ”hovedmodellen” er to år i bedrift, hvorav det ene året definisjonsmessig er et opplæringsår, det andre et verdiskapingsår, der du som lærling skal produsere på linje med andre arbeidstakere.

I praksis skjer dette ved at man ved starten av læretiden får mer opplæring og trening enn lengre ut i læretiden. Verdiskapingsdelen trappes opp gradvis, til man mot slutten av læretiden skal ha et betydelig innslag av produksjonsaktiviteter.

Det å være i stand til å gjennomføre arbeidsoppgaver med en kvalitet som en faglært, og som gjennomføres innen et tidsrom som er akseptabelt, er en avgjørende del av opplæringen. Det er dette som vil bli vurdert ved svenneprøven. Målet er å bli en utdannet fagpersoner som er i stand til å leve av yrket sitt!


 

HVORDAN BLI LÆRLING?


Ta kontakt med bedriften

Det er mange bedrifter som annonserer ledige læreplasser i aviser og på internett. Følg godt med og ta kontakt direkte med bedriften. Du kan søke i eller utenfor ditt eget fylke.

Husk at får du avtale om læreplass, må du alltid huske å sende inn bekreftelse fra bedriften pr e-post til inntakskontoret eller fagopplæringskontoret i fylket ditt.

www.vigo.no

Du må alltid søke om formidling av læreplass via www.vigo.no. Selv om du søker plass på annen måte

Søknadsfristen er 1. mars

Husk!

Bedriften står fritt til å ansette den lærlingen de ønsker. God holdning og lite fravær i skolen vektlegges sterkt når bedriften vurderer din CV, eller når du møter til intervju.

Gode karakterer er selvfølgelig også viktig, og bransjen tar det som en selvfølge at du har gjennomført tiden på skolen med bestått i alle fag, også fellesfagene.


 

LÆREKONTRAKT

En lærekontrakt er en avtale mellom en opplæringsbedrift eller et opplæringskontoret og en lærling.

 

Bedriften/opplæringskontoret må være godkjent av fylkeskommunen for å kunne skrive en lærekontrakt.
Ved å underskrive kontrakten har bedriften forpliktet seg til å gi opplæring i henhold til både den fagspesifikke og den generelle læreplanen.

Bedriften skal legge vekt på å skape et godt og støttende arbeids- og læremiljø og lage en plan for opplæringen ut fra den enkeltes muligheter, læreplanens mål og bedriftens virksomhet.

Nedenfor finner du svar på følgende:
 

Når skal lærekontrakten tegnes?

Hvem har krav på prøvetid?

Hvordan skal lærekontrakten fylles ut?

Må det skrives både arbeidsavtale og lærekontrakt?

Bedriften er knyttet til et opplæringskontor hva gjør vi da?

Hvordan avsluttes læreforholdet?

Forlenges kontrakten automatisk ved førstegangs stryk?

 

 

Når skal lærekontrakten tegnes?

Lærekontrakten skal tegnes ved læreforholdets begynnelse. Lærekontrakten må være godkjent av fagopplæringskontoret i fylkeskommunen.- for å være gyldig, og den gjelder fra den dagen læreforholdet starter.
Det skal også inngås en tidsbegrenset arbeidsavtale som legges ved lærekontrakten eller ligger i lærlingens perm på arbeidsplassen.
Skriftlig lærekontrakt og tidsbegrenset arbeidsavtale må opprettes senest en måned etter læreforholdets start.


Hvem har krav på prøvetid?

Lærlinger som har fylt 21 år og som inngår lærekontrakt med full opplæring i bedrift (se opplæringsloven § 4-5 tredje avsnitt), skal ha en prøvetid på 6 måneder. Det er ikke anledning for lærlingen eller bedriften å avtale kortere prøvetid.


For andre lærlinger er det ingen prøvetid.


Hvordan skal lærekontrakten fylles ut?

Selve lærekontrakten kan du får fra fylkeskommunen eller laste ned her. Her finner du også en veiledning for hvordan du skal fylle den ut.


Må det skrives både arbeidsavtale og lærekontrakt?

Ja, det må alltid skrives en separat tidsbegrenset arbeidsavtale med lærlingen.
I de nye lærekontraktsformularene er det en egen rubrikk for arbeidsavtalen. Alle fylkeskommuner skal forholde seg til denne. Det er enkelt å føre dato for inngått arbeidsavtale inn i lærekontrakten. Kopi av arbeidsavtalen behøver ikke nødvendigvis å legges ved kontrakten ved innsending til godkjenning, men dette vurderes av den enkelte fylkeskommune.


Bedriften er knyttet til et opplæringskontor hva gjør vi da?

Er bedriften knyttet til et opplæringskontor skal lærekontrakten skrives med opplæringskontoret og tidsbegrenset arbeidsavtalen med bedriften.


Hvordan avsluttes læreforholdet?

Avslutning av lærekontrakten kan i utgangspunktet foregå på to måter:
•              Kontrakten heves
•              Læretiden er fullført og lærlingen har gått opp til svenneprøven
Ved læretidens avslutning opphører ordinært ansettelsesforholdet. Dersom lærlingen skal forsette i bedriften, må ny arbeidsavtale inngås.


Forlenges kontrakten automatisk ved førstegangs stryk?

Hvis svenneprøven ikke blir bestått, kan læretiden forlenges ved en frivillig avtale mellom lærlingen og lærebedriften. Fylkeskommunene medvirker ikke ved inngåelsen av denne avtalen. Lengden på avtalen avgjøres gjennom vurdering av resultatet på svenneprøven.
 
 

Lærekontrakt og opplæringskontrakt er regulert av opplæringsloven § 4-5

 

Eksempel på lærekontrakt fra Oslo kommune se her.

Veiledning til utfylling finner du her.

Tilbake
Annet Innhold