Opplæringskontor

Et opplæringskontor består av flere bedrifter som har påtatt seg opplæringsansvaret for en eller flere lærlinger.

Opplæringskontoret har det formelle ansvaret for at opplæringen av lærlingene blir gjennomført i henhold til lover og forskrifter. Det er opplæringskontoret som tegner lærekontrakten med lærlingen, mens hver enkelt medlemsbedrift har arbeidsgiveransvar og dermed ansvaret for den daglige oppfølgningen av opplæringen.
 
Et opplæringskontor ivaretar den praktiske opplæringen i faget, ved at lærlingene får instruksjon og undervisning i opplæringskontorets regi, sammen med andre lærlinger fra andre bedrifter.
 
Instruktørene i opplæringskontorene er ofte personer med både frisørfaglig og pedagogisk bakgrunn. I tillegg brukes eksterne instruktører som timelærere på ulike fag og temaer.  Dette sikrer at alle emner i læreplanen blir dekket med kompetente instruktører. På den måten kan selv mindre frisørbedrifter sikre at lærlingene får undervisning i hele læreplanen.
 

Ansvar og oppgaver

Opplæringskontorenes ansvar og oppgaver er noe ulikt organisert og tilrettelagt fra kontor til kontor, men kan innbefatte oppgaver som å:
 • inngå opplæringsavtale med lærlingen (bedriften inngår arbeidsavtalen)
 • rekruttere lærlinger i samarbeid med lærebedriftene
 • sikre at opplæringen foregår etter intensjonen i opplæringen og forskriftene til loven
 • følge opp lærlingene i tett samarbeid med bedriftenes ressurspersoner for fagopplæring
 • utarbeide retningslinjer som fastsetter forholdet mellom kontoret og medlemsbedriftene - hva den enkelte bedrift skal gi av opplæring, og fordelingen av tilskuddet mellom bedriftene
 • veilede og støtte bedriftenes ressurspersoner
 • tilby opplæring til lærlinger på områder der bedriftene selv ikke har kompetanse eller ressurser
 • kartlegge og vurdere individuelle opplæringsbehov
 • ha kontakt og samarbeide med fylkeskommunen
 • rapportere til fylkeskommunen om endringer og sammensetningen i opplæringskontoret
 • melde lærlingen opp til fag- eller svenneprøven
 • håndtere konflikter mellom faglig leder, instruktør eller lærling

Det finnes en rekke opplæringskontor i de fleste bransjer og fylker, også for frisørbedrifter. Noen av de største konsernene i frisør bransjen har organisert egne godkjente opplæringskontorer. Det er fylkeskommunene ved fagopplæringskontoret som godkjenner opplæringskontorene.

 

En oversikt over fylkesvise opplæringskontorer og godkjente lærebedrifter i blant annet frisørfaget finner du her.

© 2018 Norske Frisør- og Velværebedrifter